Działania zastępujące pilotaż policyjny

Fachowość – Skuteczność – Doświadczenie

W związku z intensywnym rozwojem branży transportu ponadgabarytowego i ciężkiego w ciągu ostatnich lat urzędy coraz częściej przenoszą obowiązek eskorty z policji na przedsiębiorstwa prywatne. Wprowadzenie w latach 90-tych pojazdów BF3 było pierwszym krokiem w stronę prywatyzacji tego sektora. Obecnie dzięki kolejnym rozwiązaniom policja została całkowicie zwolniona z tych obowiązków.

Szeroka oferta firmy Sommer pokrywa cały zakres działań zastępujących policję i zapewnia Państwu najlepszą obsługę związaną z realizacją transportu ponadgabarytowego i ciężkiego. Już na etapie składania wniosku uwzględniamy zaangażowanie policjantów pomocniczych lub pojazdów eskortujących BF4. Umożliwia to wyeliminowanie przestojów wynikających z opóźnień lub awarii policyjnych pojazdów eskortujących.

Eskorta BF4

Wiele krajów związkowych korzysta z pomocy w kwestiach administracyjnych w obszarze transportów wielkogabarytowych i ciężkich. Jest ona wykorzystywana na określonych trasach, jak na przykład wjazd i wyjazd z farm wiatrowych czy w przypadku producentów towarów ciężkich. Trasy te są ustalane przez policję i urzędy oraz opracowywane w oparciu o schemat zabezpieczenia oraz oznakowania robót drogowych. Od 2017 roku obowiązkowe jest do tego stosowanie pojazdów eskortujących 4 generacji. Firma Sommer – jako jedyna w branży – posiada obecnie 55 pojazdów BF4, wyposażonych w system znaków o zmiennej treści komunikatów, obejmujący łącznie 11 znaków drogowych wyświetlanych we wszystkich kierunkach. Oprócz eskorty transportowej BF4 nasza kompleksowa obsługa obejmuje także kontrolę trasy, sporządzenie mapy trasy, tzw. Roadbooka a także uzgodnienie wszystkich szczegółów z odpowiednimi urzędami.

Przegląd usług:

  • Zastosowanie własnych pojazdów BF4 zgodnie z wytycznymi urzędowymi
  • Szkolenia naszych pomocników zgodnie z wymogami danego kraju związkowego w zakresie działalności administracyjnej bez oddzielnych instrukcji
  • W razie potrzeby niezbędne instrukcje dotyczące trasy ze strony lokalnej policji
  • Sporządzenie roadbooków w ścisłej współpracy z odpowiednimi urzędami

Policja pomocnicza

Z początkiem roku 2016 kraj związkowy Dolna Saksonia wprowadził projekt pilotażowy „Eskorta transportowa dla transportów ponadgabarytowych i ciężkich w formie policjantów pomocniczych”. Doświadczeni piloci transportowi zostali w związku z tym objęci szkoleniem w Akademii Policyjnej Dolnej Saksonii, a po zdanym egzaminie wyposażeni w niezbędne materiały identyfikacyjne. Firma Sommer uczestniczy w tym i wielu innych projektach pilotażowych. Po zakończeniu projektu i z chwilą rozpoczęcia jego realizacji w całym kraju związkowym w roku 2018 będziemy dysponować ponad 20 pracownikami posiadającymi status policjantów pomocniczych, którzy będą mogli przeprowadzać eskortę zastępującą pilotaż policyjny na terenie Dolnej Saksonii, zarówno na autostradach, jak i na pozostałych drogach.

Przegląd usług:

  • Zgłoszenie eskorty policji pomocniczej w odpowiednim urzędzie policji z zachowaniem terminów zgłoszenia
  • Realizacja eskorty przez firmowych policjantów pomocniczych
  • Ścisła i oparta na zaufaniu współpraca ze wszystkimi właściwymi urzędami